a

Organizacja ceremonii zaślubin i przyjęć weselnych z klasą i pasją! 

Kontakt

tel: 882-099-015

e-mail: kontakt@dreamofwedding.pl

Łódź

FIRMA POLECANA PRZEZ:
Nasz Instagram
Facebook
Pinterest
Instagram
  •  Prawo   •  Ślub z obcokrajowcem – część I: Dokumenty
ślub z obcokrajowcem

Ślub z obcokrajowcem – część I: Dokumenty

ZAWARCIE ŚlubU z obcokrajowcem wymaga dopełnienia stosownych formalności. W trakcie wizyty w USC należy przedłożyć dodatkowe dokumenty, zapewnić ich tłumaczenie, a także w określonych sytuacjach zadbać o obecność tłumacza w trakcie ślubu.

Cudzoziemiec – czyli kto? 

Tego możemy dowiedzieć się z ustawy o cudzoziemcach[1]. Zgodnie z zawartym w niej art. 3 jest nim każda osoba, która nie posiada obywatelstwa polskiego.

Dodatkowe dokumenty

W trakcie wizyty w USC każdy musi przedstawić do wglądu dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) i dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jest ona uiszczana z góry, przed podjęciem przez pracowników USC czynności), oraz ewentualnie (jeśli jest to wymagane w danej sytuacji):- zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa (kiedy zostaje ono wydane pisałam tutaj);- zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem (tak – małżeństwa nie trzeba zawierać osobiście! O tym już niebawem 😊 ).
Uwaga! Jeśli jesteś obywatelem polskim, ale nie posiadasz polskich aktów stanu cywilnego na wizytę w USC przygotuj zagraniczny odpowiednik aktu urodzenia (+ ewentualnie akt małżeństwa wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie /unieważnienie /nieistnienie małżeństwa, jeśli wcześniej byłeś w związku małżeńskim).

Cudzoziemiec w trakcie wizyty w USC powinien przedłożyć dodatkowo następujące dokumenty:

  • odpis aktu urodzenia, odpis aktu małżeństwa wraz z adnotacją lub dodatkowym dokumentem potwierdzającym jego ustanie / unieważnienie / stwierdzenie jego nieistnienia – dokumenty te są niezbędne tylko wtedy, gdy na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa (danych osobowych cudzoziemca oraz jego stanu cywilnego);
  • dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, (chyba że na podstawie innych przepisów możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego[2] – ma to miejsce np. w przypadku tzw. odesłania zwrotnego, czyli sytuacji, w której prawo jakiegoś kraju, np. Wenezueli przewiduje, że właściwym do określenia możności zawarcia małżeństwa przez Wenezuelczyka nie będzie prawo wenezuelskie, ale prawo kraju, na terenie którego mieszka czy przebywa Wenezuelczyk[3].

Uwaga ! Jeżeli otrzymanie przez cudzoziemca ww. dokumentu, napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może zwolnić go od jego złożenia. Wtedy stosowny sąd samodzielnie ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo, zaś cudzoziemiec zobowiązany jest przedstawić w USC orzeczenie tego organu[4].Za trudne do przezwyciężenia przeszkody z pewnością możemy uznać sytuację, w której na terenie kraju cudzoziemca toczą się działania wojenne lub rozruchy, czy jest on uciekinierem z innego państwa i korzysta z prawa azylu np. ze względu na nieprzestrzeganie praw człowieka. Niektóre przepisy państw w ogóle nie przewidują możliwości wydania takiego dokumentu, np. Iran czy Liban[5].

Tłumaczenie

Co istotne, dokumenty sporządzone w języku obcym zawsze należy przedłożyć z urzędowym tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenia mogą dokonać jedynie określone osoby tj.

  • tłumacz przysięgły wpisany na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
  • tłumacz przysięgły uprawniony do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia i Liechtenstein);
  • konsul (tutaj dodatkowo zgodnie z ustawą za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:
    • dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula; 
    • dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski;

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Polski dokument może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

W trakcie ślubu to po stronie nupturientów, nie urzędu, leży obowiązek zapewnienia biegłego lub tłumacza, jeśli chociażby jedno z nich, albo którykolwiek ze świadków nie jest w stanie porozumieć się z kierownikiem USC.  Tłumaczem może zostać osoba legitymująca się biegłą znajomością języka obcego i możliwością tłumaczenia w języku polskim. Osoba ta zobowiązana jest do złożenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia o wykonywaniu powierzonego jej w tym zakresie zadania sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy prawnie chronionej, kierując się w swoim postępowaniu uczciwością i etyką. Wydaje się więc, że wyklucza to możliwość tłumaczenia przez Pannę Młodą lub Pana Młodego[6].

JOANNA KRUKOWSKA-GŁOWIŃSKA, wEDDING PLANNER, PRAWNIK, WŁAŚCICIELKA FIRMY DREAM OF WEDDING

Dołącz do mediów społecznościowych Dream of Wedding i bądź na bieżąco z poradami i trendami ślubnymi! Kliknij poniżej:

[1] Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2094).[2] Przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 1792).[3] Popiołek W. [w:] System Prawa Prywatnego, t. 20C, 2015, s. 45.[4] Art. 79 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2224).[5] Wierciński Jacek (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz art. 3, LEX  [6] Czajkowska A., komentarz do art. 31.[w:] Prawo o aktach stanu cywilnego z komentarzem. Przepisy wykonawcze i związkowe oraz wzory dokumentów. LEX, 2015.