a

Organizacja ceremonii zaślubin i przyjęć weselnych z klasą i pasją! 

Kontakt

tel: 882-099-015

e-mail: kontakt@dreamofwedding.pl

Łódź

FIRMA POLECANA PRZEZ:
Nasz Instagram
Facebook
Pinterest
Instagram
  •  Prawo   •  Podatek od prezentów ślubnych
podatek od prezentów ślubnych

Podatek od prezentów ślubnych

Niezaprzeczalnie tradycją związaną ze wstąpieniem przez Młodą Parę w związek małżeński jest obdarowywanie Nowożeńców prezentami z okazji rozpoczęcia wspólnej drogi życia. Kwiaty, czekoladki, sprzęt AGD, pieniądze, a w przypadku hojnych gości nawet samochód czy mieszkanie – między innymi takie prezenty mogą otrzymać szczęśliwi Nowożeńcy.

W przypadku otrzymania bukietu pachnących róż czy bombonierki ulubionych pralin – fiskus nam niestraszny 😉, przy tych ostatnich z wymienionych podarunków intuicyjnie przychodzi nam na myśl słowo „podatek”. Często Młode Pary mają jednak największy problem z zakwalifikowaniem tych „pośrednich” podarunków, np. sprzętu AGD czy „finansowej” zawartości koperty. 

Prezent = darowizna

Tak! Prezenty ślubne to w świetle prawa nic innego, jak darowizna. A z darowizną łączą się wszystkie konsekwencje podatkowe. Tak jak wspomniałam powyżej, w przypadku drobnych upominków nie należy obawiać się podatków, problem pojawia się jednak przy droższych prezentach czy po prostu większej sumie pieniędzy otrzymanej w kopercie. O darowiznach w małżeństwie przeczytasz tutaj

Czy muszę zapłacić podatek?

To, czy będzie na Tobie ciążył obowiązek zapłacenia podatku z tytułu otrzymanego prezentu ślubnego zależy od dwóch kwestii:

 • wartości prezentu (albo sumy otrzymanych pieniędzy),
 • łączącego Ciebie i darczyńcę stopnia pokrewieństwa– istotny jest bowiem podział na tzw. grupy podatkowe.

Grupy podatkowe

Ustawa formułuje tzw. grupy podatkowe, do których przynależność jest zależna od stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa nabywcy w stosunku do osoby, od której (w naszym przypadku) otrzymał prezent[1].  Zgodnie z art. 14 ustawy o podatku od spadków i darowizn[2]zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe.Istnieje prosta zasada– im dalsza rodzina (aż do osób, które nie są z nami spokrewnione) tym wysokość podatku jest większa, zaś kwota wolna od podatku mniejsza.

I grupa

Do I grupy podatkowej zalicza się:

 •  małżonka,
 • zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki),
 •  wstępnych (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie),
 • rodzeństwo,
 • zięcia (męża córki) i synową (żonę syna),
 • teściów (tych Państwa chyba nie trzeba przedstawiać 😉),
 • ojczyma (mąż matki) i macochę (żonę ojca),
 • pasierba (dziecko żony/męża z innego związku),

Rodzicami oraz dziećmi w tym przypadku będą także osoby pozostające w stosunku przysposobienia (adoptowane) zarówno pełnego, jak i niepełnego – w tym przypadku także dzieci czy wnuki osoby przysposobionej będą zaliczone do I grupy podatkowej[3] (o przysposobieniu i jego rodzajach wspominałam tutaj).

Ciekawostka

Abstrahując od prezentów darowanych świeżo upieczonym małżonkom paradoksalne może okazać się to, że pomimo ustania małżeństwa krewni byłego małżonka będą nadal zaliczani do I grupy podatkowej, ponieważ pomiędzy małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka nadal będzie trwać tzw. stosunek powinowactwa (zgodnie art. 618 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego[4]), tak więc „ex” teściowie, synowa, czy też zięć nadal będą zaliczani do I grupy podatkowej, natomiast były małżonek traci ten przywilej.

II grupa

Do drugiej grupy zalicza się: 

 • zstępnych rodzeństwa (czyli siostrzeńców, bratanków i ich zstępnych),
 • rodzeństwo rodziców (nasze ciotki, wujów, stryjów i stryjenki),
 • małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków (szwagier, szwagierka),
 • małżonków rodzeństwa małżonków,
 • zstępnych (tj. dzieci, wnuki, prawnuki) i małżonków pasierbów,
 • małżonków innych zstępnych.

III grupa

Do grupy III  ustawodawca zalicza pozostałe osoby, czyli dalszych krewnych (np. kuzynostwo) oraz osoby niespokrewnione (przyjaciół, szefa, czy kolegów z pracy).

Kwota wolna od podatku

Dobra informacja jest taka – nie od każdego prezentu będziesz musiał zapłacić podatek! Aby tego uniknąć, wartość otrzymanego prezentu nie może przekroczyć poniższych kwot:1.      9.637,00 zł (w przypadku I grupy podatkowej),2.      7.276,00 (w przypadku II grupy podatkowej),3.      4.902, 00 ( w przypadku III grupy podatkowej).Uwaga! Pod uwagę należy wziąć wszystkie otrzymane środki finansowe i prezenty w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie podarowanie. Jeśli więc Twoja Ciocia rok przed ślubem przekazała Ci 4.500 zł na poczet organizacji wesela, zaś w ramach prezentu ślubnego otrzymałaś od niej robota planetarnego o wartości 4.000 zł – będziesz musiał zapłacić podatek.

Wysokość podatku

Jak już wyżej wskazałam, wysokość podatku zależna od wartości prezentu oraz od tego, do której grupy należy osoba, która Ci go podarowała. Bez obaw! Nie zapłacisz podatku od pełnej wartości prezentu, lecz jedynie od nadwyżki przekraczającej ww. limity. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy[5] wygląda to w następujący sposób:

Jak zapłacić podatek?

W ciągu miesiąca od otrzymania prezentu (oczywiście tego, od którego zgodnie z ww. zasadami należy uiścić podatek) należy złożyć zeznanie podatkowe adresowane do właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego. Aby tego dokonać należy wypełnić formularz SD-3, który znajdziecie tutaj. Podatek należy zapłacić w terminie 14 dniod dnia doręczenia decyzji Urzędu Skarbowego ustalającej wysokość podatku.Obliczenie wysokości podatkuJeśli chodzi o otrzymanie darowizny w formie pieniężnej sprawa obliczenia podatku jest oczywista, natomiast w kontekście prezentów rzeczowychich wartośćprzyjmuje się w wysokości przez Was określonej, oczywiście o ile odpowiada według Urzędu Skarbowego wartości rynkowej tej rzeczy. Jeśli zaś nie określicie wartości otrzymanych rzeczy albo wartość ta nie odpowiada, według oceny naczelnika Urzędu Skarbowego wartości rynkowejorgan ten wezwie Was do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny. Jeśli pomimo wezwania, nie określicie wartości lub podacie wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, naczelnik Urzędu Skarbowego dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez Was wyceny rzeczoznawcy[6].Uwaga! Jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii będzie różnić się o więcej niż 33% od wartości podanej przez Was, będziecie zobligowani do pokrycia kosztów opinii biegłego.  

Wyjątek od reguły – zerowa grupa podatkowa

Najbliższa rodzina korzysta z przywileju zwolnienia od podatku bez względu na wysokość darowizny. Nie musicie więc go uiszczać, nawet wtedy, gdy wartość prezentu przekracza 9.637,00 zł.  Zgodnie z art. 4a ustawy[7] od podatku zwalnia się:

 • małżonka,
 • zstępnych,
 • wstępnych,
 • pasierba,
 • rodzeństwo,
 • ojczyma,
 • macochę,

jeżeli równocześnie spełnią dwa warunki:1. zgłoszą nabycie własności rzeczy właściwemu naczelnikowi US w terminie 6 miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego (czyli otrzymania prezentu);2. w przypadku przekazania środków pieniężnych udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy / inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej / przekazem pocztowym. W tej sytuacji należy wypełnić nie formularz SD-3, lecz SD-Z2 dostępny tutaj.Uwaga! „0” grupa podatkowa nie jest tożsama z I grupą podatkową, bowiem w jej skład nie wchodzą teściowie, zięciowie i synowe.

Uchylanie się od obowiązku zapłacenia podatku

Jakkolwiek zapłata podatku od otrzymanych prezentów ślubnych może wydawać się niesprawiedliwa, płacąc należny podatek wybieramy „mniejsze zło”. Jeśli zainteresuje się Tobą fiskus (co może mieć miejsce np. wtedy, kiedy na Twoje konto wpłynie większa suma pieniędzy czy też będziesz chciał dokonać zakupu mieszkania albo drogiego auta) grozi Ci odpowiedzialność karno-skarbowa, a także konieczność uiszczenia wielokrotnie wyższego podatku. Wydaje się więc, że nie warto ryzykować 😉

JOANNA KRUKOWSKA-GŁOWIŃSKA, wEDDING PLANNER, PRAWNIK, WŁAŚCICIELKA FIRMY DREAM OF WEDDING

Dołącz do mediów społecznościowych Dream of Wedding i bądź na bieżąco z poradami i trendami ślubnymi! Kliknij poniżej:

[1] Styczyński R., Komentarz do art. 14. [w:] Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz, Warszawa 2014.[2] Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1813).[3] Mariański Adam. Art. 14. W: Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz. ABC, 2010.[4] Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682).[5] Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1813).[6] Art. 8 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1813).[7] Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1813).